Mua trả góp nhà tại nha pho Mizuki Park SaleReal như thế nào?

Mua trả góp nhà tại nha pho Mizuki Park SaleReal như thế nào?

M·t b±ng dñ án Mizuki Park đưãc áp dång như v­y nào?

Đưãc coi là dñ án k¿ ho¡ch có quy mô lÛn nh¥t të trưÛc đ¿n t¡i mà nhà đ§u tư Nam Long k¿t phù hãp cùng vÛi Các đÑi tác đ¿n të Nh­t B£n thì dñ án Mizuki Park hiÇn đang nh­n đưãc sñ quan tâm và thu hút đông đ£o Các Quý khách trong và ngoài nưÛc quan tâm m¡nh m½.

M·t b±ng dñ án Mizuki Park đưãc thñc hiÇn như th¿ nào? k¿t c¥u m·t b±ng t§ng căn hÙ chung cư Mizuki Park có gì đ·c biÇt? Chia s» të Các chuyên gia SaleReal t¡i bài vi¿t này, chúng tôi s½ cung c¥p đ§y đç Các thông tin liên thà vÁ dñ án Mizuki Park, l§n lưãt kh£ năng hiÇn trong Nhïng chç đÁ sau, Quý khách chú trÍng l¡i dñ án có thà tham kh£o thêm.

Khái quát m·t b±ng dñ án Mizuki Park

Đưãc thñc hiÇn trên khu đ¥t rÙng 26 ha, dñ án Mizuki Park đưãc xây VÛi Nhïng lo¡i hình chánh, đó là khu căn hÙ chung cư đ³ng c¥p, Shophouse, nhà phÑ và villa cao c¥p, chia thành 3 phân khu chéc lñc điÃn hình là Ehome Mizuki Park, Flora Mizuki Park và Valora Mizuki Park.

trong đ¥y, nhà phÑ thương m¡i có toàn bÙ là 170 s£n ph©m, có diÇn tích kho£ng 120m2 có k¿t c§u gÓm 1 trÇt 2 l§u, nhà đ§u tư s½ bàn giao hoàn chÉnh phía ngoài và thô bên trong sÑ căn hÙ chung cư l¡i tay Khách hàng lúc mua chç ß đây.

Các chung cư cao c¥p t¡o thå l¯p phong phú Các căn hÙ t¡o të 1 l¡i 3 phòng ngç VÛi diÇn tích giao đÙng të 56 l¡i 110 mét vuông/ căn gÓm căn hÙ t¡o të mÙt – 4 phòng ngç, VÛi phéc sÑ 4.677 căn.

Phân khu Valora Mizuki Park cũng đưãc bàn giao thô nÙi th¥t bên trong tÛi tay Khách hàng lúc mua chç ß đây ĐÑi vÛi diÇn tích të 150 l¡i 250 m2, k¿t c§u të 2-4 phòng ngç VÛi sñ l¯p chëng 44 căn.

chính nhÝ sñ đa d¡ng trong v¥n đÁ thi¿t k¿ Các mô hình chç t¡i mà Nhïng Quý khách hàng s½ t¡o sñ đa d¡ng trên trong sÑ viÇc chÍn Nhïng s£n ph©m hãp VÛi gia đình và b£n thân lúc tìm ki¿m mua nhà t¡i dñ án Nam Long.

M­t đÙ xây dñng tÕ thà chi¿m t§m 29% diÇn tích, VÛi SÑ lưãng dñ án tÍa l¡c ß cái trung thì dñ án Mizuki Park v«n đang t¡o nóng hơn thË trưÝng b¥t đÙng s£n khu Nam Sài Gòn VÛi thÝi điÃm chào bán thé 3, VÛi giá bán còn đang h¥p d«n.

M·t b±ng tiÇn nghi khu đô thË Mizuki Park

đëng chÉ có h¡ng måc chç t¡i phong phú mà t¡i khu vñc đô thË Mizuki Park, chç đ§u tư Nam Long còn có 1 dñ án phát triÃn hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t Vưãt b­c, phåc vå đa d¡ng Các đòi hÏi sinh sÑng cça cÙng đÓng cư dân.

t¡o thà kÃ, t¡i chung cư Mizuki Park, nhà đ§u tư có sñ ưu ái h¿t séc ĐÑi vÛi Nhïng k¿t c¥u tiÇn nghi và t¡o nên điÁu kiÇn sÑng đáp éng cho cuÙc sinh sÑng cça cÙng đÓng ngưÝi dân tương lai, khi dành cho l¡i 71% diÇn tích quy ho¡ch ß dñ án.

NÕi b­t ngay giïa trung tâm dñ án đó chính là khu vñc thương m¡i – dËch vå, là điÃm t­p trung cça phong phú Các m·t hàng, đ¿n të các lĩnh vñc khác nhau như: ©m thñc, nhu y¿u ph©m, Nhïng cía hàng tiÇn nghi, showroom,… đưãc c¥u trúc đ·c biÇt Vưãt b­c, Giúp phåc vå ngay nhu c§u an cư nên thi¿t mà Khách hàng đëng ph£i m¥t công đi đâu xa đà tìm ki¿m.

N¿u như khu thương m¡i t¡o ho¡t đÙng såc sôi và s§m u¥t nh¥t thì khu vñc c£nh thà cây xanh chánh là nơi thư giãn nh¹ nhàng VÛi b§u không khí trong lành mát rưãi. Nhïng tiÇn nghi m£ng non chi¿m kho£ng 75.000m2, đưãc chç đ§u tư l¯p khoa hÍc, tr£i dài trên kh¯p khuôn viên dñ án, ĐÑi vÛi m­t đÙ che phç r¥t cao.

cùng 3 m·t giáp sông đ¯c đËa thì đây chánh là 1 trong sÑ Các môi trưÝng tñ nhiên tÑt nh¥t mà Các Quý khách l¥y là tiêu điÃm đà chÍn lña căn hÙ chung cư Mizuki Park khi¿n ch× sinh sÑng.

bên c¡nh đó, nhà đ§u tư cũng có sñ chú trÍng chú trÍng vô séc kho» d»o dai cça cÙng đÓng cư dân ĐÑi vÛi k¿t c¥u sân đa năng rÙng 15.000m2, đưÝng d¡o bÙ rÙng 20m, và cung đưÝng dành cho xe đ¡p dài 2,5 km,… chào thành Các kho£ng đëng thư thái trong sÑ hÇ sinh thái văn minh lành lÛn mà cÙng đÓng cư dân t¡o thà tho£i mái sÑng.

bên c¡nh Các tiÇn nghi ngoài trÝi thì bên trong sÑ dñ án còn có Các tiÇn nghi trong sÑ chç như phòng t­p thà hình, spa khi¿n h£o phòng t­p yoga, đưãc giúp đ¯c năng të Nhïng chuyên viên lành nghÁ, hÇ thÑng du an Mizuki Park SaleReal trang thi¿t bË máy móc tân ti¿n đưãc đ§u tư thñc hiÇn kù lưáng, đáp éng phong phú Nhïng đòi hÏi rèn luyÇn séc kho» cça cÙng đÓng cư dân.

Ngoài nên còn có khu trưÝng hÍc, khu y tiÅn, Các khu vñc vui chơi gi£i trí cũng đưãc l§n lưãt áp dång, t¡o thành mÙt hÇ sinh thái hoàn chÉnh phía trong dñ án, Giúp cư dân t¡o thà vui v» an cư.

Khách hàng chú ý tÛi dñ án Mizuki Park có thà ti¿p tåc tham kh£o thêm thông tin dñ án do Các chuyên gia SaleReal Team c­p nh­t và biên so¡n ß đây nh±m có kh£ năng hiÃu rõ trên vÁ dñ án ho·c t¡o kh£ năng liên hÇ trñc ti¿p VÛi chúng tôi nh±m đưãc giúp t­n tình, hi vÍng Quý khách s½ t¡o mÙt nơi sinh sÑng phù hãp.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""